1.  

  Artikel 1 Definities
  In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  a. De Haagse Beveiliging en Reclamebureau: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: De Haagse Beveiliging en Reclamebureau, gevestigd aan de Schalk Burgerstraat 36 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77893468;

  b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Haagse Beveiliging en Reclamebureau een overeenkomst aangaat;

  c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en De Haagse Beveiliging en Reclamebureau;

  d. website: de website www.dehaagsebeveiliging.nl 

   

  Artikel 2 Algemeen
  2.1
   Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Haagse Beveiliging en Reclamebureau en de klant waarop De Haagse Beveiliging en Reclamebureau deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

  2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Haagse Beveiliging en Reclamebureau, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

  2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Haagse Beveiliging en Reclamebureau en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

   

  Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

  3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

  3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door De Haagse Beveiliging en Reclamebureau verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden De Haagse Beveiliging en Reclamebureau niet.

  3.3 De Haagse Beveiliging en Reclamebureau is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailingen of op de website.

  3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

  3.5 De door De Haagse Beveiliging en Reclamebureau gemaakte offertes zijn geldig gedurende 5 dagen, tenzij anders aangegeven. De Haagse Beveiliging en Reclamebureau is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen 5 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan De Haagse Beveiliging en Reclamebureau verstrekte gegevens waarop De Haagse Beveiliging en Reclamebureau haar aanbieding baseert.

  3.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is De Haagse Beveiliging en Reclamebureau daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Haagse Beveiliging en Reclamebureau anders aangeeft.

  3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Haagse Beveiliging en Reclamebureau niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

   

  Artikel 4 Afbeeldingen

  Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren etc., van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

   

  Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

  5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

  5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal De Haagse Beveiliging en Reclamebureau de klant hierover van tevoren inlichten.

  5.3 In afwijking van lid 2 van dit artikel zal De Haagse Beveiliging en Reclamebureau geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Haagse Beveiliging en Reclamebureau kunnen worden toegerekend.

   

   

  Artikel 6 Prijswijziging

  6.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Bij aanbetaling kan de prijs door De Haagse Beveiliging en Reclamebureau niet gewijzigd worden na prijsverhoging. Bij geen aanbetaling kan De Haagse Beveiliging en Reclamebureau de prijsverhoging doorbelasten aan de klant.

  6.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling is toegestaan en is geen grond voor ontbinding.

   

  Artikel 7 Leveringen en leveringstermijnen 

  7.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door De Haagse Beveiliging en Reclamebureau besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden, heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

  7.2 Via de website bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan De Haagse Beveiliging en Reclamebureau en nieuw adres heeft opgegeven.

  7.3 De door De Haagse Beveiliging en Reclamebureau opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

  7.4 De door De Haagse Beveiliging en Reclamebureau opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling de aanbetaling is verricht.

  7.5 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan De Haagse Beveiliging en Reclamebureau slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

  7.6 In het geval dat een door De Haagse Beveiliging en Reclamebureau met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

  7.7 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, vermeld.

  7.8 Indien de klant meerdere producten via de website bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

  7.9 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

   

  Artikel 8 Betaling

  8.1 Betaling van producten welke middels de website zijn besteld, kan op de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

  8.2 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, op een door De Haagse Beveiliging en Reclamebureau aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

  8.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan De Haagse Beveiliging en Reclamebureau de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

  8.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen en producten van De Haagse Beveiliging en Reclamebureau op de klant onmiddellijk opeisbaar.

   

  Artikel 9 Ontbinding

  9.1 De klant zijnde een natuurlijk persoon heeft, indien er sprake is van koop op afstand, het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele label, verpakkingen, etc. De Haagse Beveiliging en Reclamebureau zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.

  9.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

  9.3 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het geleverde product op enige wijze naar specificaties van de klant is vervaardigd.

  9.4 De Haagse Beveiliging en Reclamebureau is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

  9.5 Voorts is De Haagse Beveiliging en Reclamebureau bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  9.6 De Haagse Beveiliging en Reclamebureau is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst De Haagse Beveiliging en Reclamebureau ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

  9.7 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Haagse Beveiliging en Reclamebureau op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien De Haagse Beveiliging en Reclamebureau de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

    

  Artikel 10 Klachtenregeling en verjaring

  10.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een natuurlijk persoon is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 14 dagen na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen schriftelijk of telefonisch gemeld worden bij: De Haagse Beveiliging en Reclamebureau, Schalk Burgerstraat 36, 2572 TZ Den Haag,  Tel: 070 – 415 88 34 E-mail: info@dehaagsebeveiliging.nl

  10.2 Klachten worden door De Haagse Beveiliging en Reclamebureau binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

  10.3 Door De Haagse Beveiliging en Reclamebureau als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van De Haagse Beveiliging en Reclamebureau.

  10.4 Alle aanspraken jegens De Haagse Beveiliging en Reclamebureau die niet binnen 1 maand na hun ontstaan bij De Haagse Beveiliging en Reclamebureau zijn ingediend, vervallen door verjaring.

   

  Artikel 11 Garantie

  11.1 De garantie die op de producten wordt geboden, is vermeld op de factuur van het desbetreffende product. Indien het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont, zal De Haagse Beveiliging en Reclamebureau het binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of vervangen. Deze garantie komt de klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.

  11.2 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: a. normale slijtage; b. onoordeelkundig gebruik; c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden; e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen; f. schade veroorzaakt door derden; g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  11.3 De garantie op gebruikte artikelen of artikelen die verplaats moeten worden naar andere vestigingen of derden door De Haagse Beveiliging en Reclamebureau komen te vervallen en is er geen sprake van garantie.

  11.4 De Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot De Haagse Beveiliging en Reclamebureau te wenden. De kosten van een elders uitgevoerde reparatie of dienst worden niet door De Haagse Beveiliging en Reclamebureau vergoedt.

   

  Artikel 12 Aansprakelijkheid

  12.1 De Haagse Beveiliging en Reclamebureau kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

  12.2 De Haagse Beveiliging en Reclamebureau is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

  12.3 De Haagse Beveiliging en Reclamebureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Haagse Beveiliging en Reclamebureau is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Haagse Beveiliging en Reclamebureau kenbaar behoorde te zijn.

  12.4 De Haagse Beveiliging en Reclamebureau is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

  12.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door De Haagse Beveiliging en Reclamebureau geleverde product, sluit De Haagse Beveiliging en Reclamebureau iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.

  12.6 In geen geval is De Haagse Beveiliging en Reclamebureau aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

  12.7 De Haagse Beveiliging en Reclamebureau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  12.8 Indien De Haagse Beveiliging en Reclamebureau aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Haagse Beveiliging en Reclamebureau beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  12.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Haagse Beveiliging en Reclamebureau of haar ondergeschikten.

   

  Artikel 13 Overmacht

  13.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van De Haagse Beveiliging en Reclamebureau liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van producten aan De Haagse Beveiliging en Reclamebureau door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van De Haagse Beveiliging en Reclamebureau of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van De Haagse Beveiliging en Reclamebureau of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

  13.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal De Haagse Beveiliging en Reclamebureau niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de overeenkomst beschouwd worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel De Haagse Beveiliging en Reclamebureau als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

  13.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

   

  Artikel 14 Geheimhouding

  14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

  14.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, De Haagse Beveiliging en Reclamebureau gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Haagse Beveiliging en Reclamebureau zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Haagse Beveiliging en Reclamebureau niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

   

  Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

  15.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door De Haagse Beveiliging en Reclamebureau geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

  15.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van De Haagse Beveiliging en Reclamebureau, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

   

  Artikel 16 Eigendomsrecht

  16.1 Alle geleverde goederen blijven het eigendom van De Haagse Beveiliging en Reclamebureau tot dat alle vorderingen van  De Haagse Beveiliging en Reclamebureau op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Het is koper niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom De Haagse Beveiliging en Reclamebureau zijn, deze te vervreemden, verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken.
  Zie ook artikel 8.

   

  Artikel 17 Beveiliging en internet

  17.1 De Haagse Beveiliging en Reclamebureau zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar De Haagse Beveiliging en Reclamebureau kan ter zake geen garantie geven.